Tag: złość

 • Jak radzić sobie ze złością innej osoby na nas?

  Jak radzić sobie ze złością innej osoby na nas?

  Od dawna zamierzałam zabrać się za ten trudny temat. Uważam, że radzenie sobie ze złością czy krytyką skierowaną w nas jest na samym szczycie psychologicznych umiejętności. W terapii uczymy się jak rozpoznawać swoje emocje, radzić sobie z nimi, jak rozpoznawać emocje innych ludzi, wspierać ich…

 • Prześladowca atakuje

  Prześladowca atakuje

  „Teraz mam cię sukinsynu!” – oto dewiza Prześladowcy. Kiedy jego partner, bliski, znajomy ma chwilę słabości, Prześladowca nareszcie może uwolnić całą swoją wściekłość i pokłady żalu kumulowane od długiego czasu.

 • Złość na rodziców — jak sobie radzić?

  Złość na rodziców — jak sobie radzić?

  Czas Świąt jest przed­sta­wiany w mediach jako chwile ide­alne, kiedy miliony ide­al­nych rodzin zasia­dają pięk­nie ubrane do stołu, śmieją się i spo­glą­dają sobie czule w oczy. Wręcz nie wypada wspo­mi­nać o tym, że nie lubi się Świąt lub że prze­bie­gają one w danej rodzi­nie ina­czej…

 • Tolerancja emocji

  Tolerancja emocji

  Świa­do­mość sie­bie, kon­takt ze sobą, kon­takt ze swo­imi emo­cjami – są to okre­śle­nia, które dla prze­cięt­nego śmier­tel­nika mogą brzmieć nieco mgli­ście i bar­dzo „psy­cho­te­ra­peu­tycz­nie”. Tymczasem jest to jedna z naj­waż­niej­szych rze­czy w oso­bi­stym roz­woju i klu­czowa umiejętność. Ktoś może powie­dzieć: „Dobrze, mam kon­takt z tymi…

 • O złości inaczej

  O złości inaczej

  Pewnego razu zda­rzyła mi się sytu­acja, pod­czas któ­rej pewna osoba wyła­do­wała na mnie swoją złość i fru­stra­cję, mimo że byłam Bogu ducha winna. Poczułam się z tym bar­dzo źle. Czekając na dal­szy roz­wój sytu­acji, usły­sza­łam zza nie­do­mknię­tych drzwi wyzna­nie tej osoby: „Ja nic w sobie…