Kategoria: Mindfulness & ACT

 • Jak wspomóc leczenie depresji: Praktyczne wskazówki od psychoterapeutki

  Jak wspomóc leczenie depresji: Praktyczne wskazówki od psychoterapeutki

  Walka z depresją wymaga wielowymiarowego podejścia. Standardowym postępowaniem w leczeniu depresji jest psychoterapia i farmakoterapia, jednak duże znaczenie ma również aktywne zaangażowanie się osoby chorej w proces terapeutyczny. Poniżej znajdziesz kilka strategii, które mogą przyspieszyć i ułatwić proces wychodzenia z epizodu depresyjnego.  1. Zadbaj o…

 • Jak wprowadzić do swojego życia cyfrowy minimalizm

  Jak wprowadzić do swojego życia cyfrowy minimalizm

  Od kiedy do sprzedaży zostały wprowadzone smartfony, coraz więcej czasu spędzamy online. Telefon służy nam już nie tylko do komunikacji, ale też do robienia zakupów, zarządzania finansami i często do pracy. To w odpowiedniej aplikacji zamawiamy pizzę na kolację, potwierdzamy przelewy i zgłaszamy nieobecność chorego…

 • Jak radzić sobie ze złością innej osoby na nas?

  Jak radzić sobie ze złością innej osoby na nas?

  Od dawna zamierzałam zabrać się za ten trudny temat. Uważam, że radzenie sobie ze złością czy krytyką skierowaną w nas jest na samym szczycie psychologicznych umiejętności. W terapii uczymy się jak rozpoznawać swoje emocje, radzić sobie z nimi, jak rozpoznawać emocje innych ludzi, wspierać ich…

 • Buddyzm, stoicyzm i terapia poznawcza

  Buddyzm, stoicyzm i terapia poznawcza

  W 2005 roku doszło do niezwykłego spotkania 85-letniego wówczas Aarona Becka, twórcy terapii poznawczej i Dalaj Lamy.  Trzeba nie lada cierpliwości, aby przesłuchać w całości ich półtoragodzinną rozmowę, ale warto, ponieważ można dowiedzieć się, ile łączy CBT i buddyzm.

 • Tolerancja emocji

  Tolerancja emocji

  Świa­do­mość sie­bie, kon­takt ze sobą, kon­takt ze swo­imi emo­cjami – są to okre­śle­nia, które dla prze­cięt­nego śmier­tel­nika mogą brzmieć nieco mgli­ście i bar­dzo „psy­cho­te­ra­peu­tycz­nie”. Tymczasem jest to jedna z naj­waż­niej­szych rze­czy w oso­bi­stym roz­woju i klu­czowa umiejętność. Ktoś może powie­dzieć: „Dobrze, mam kon­takt z tymi…

 • O złości inaczej

  O złości inaczej

  Pewnego razu zda­rzyła mi się sytu­acja, pod­czas któ­rej pewna osoba wyła­do­wała na mnie swoją złość i fru­stra­cję, mimo że byłam Bogu ducha winna. Poczułam się z tym bar­dzo źle. Czekając na dal­szy roz­wój sytu­acji, usły­sza­łam zza nie­do­mknię­tych drzwi wyzna­nie tej osoby: „Ja nic w sobie…