Tag: unikanie

  • Za dużo myślisz? Ten artykuł jest o tobie.

    Za dużo myślisz? Ten artykuł jest o tobie.

    Słowo „ruminacje” wprowadziła do słownika psychologii amerykańska badaczka depresji Susan Nolen-Hoeksema w 1991 roku. Myślenie ruminacyjne według niej występuje wtedy, gdy dana osoba w sposób bierny i powtarzalny skupia się na tym, dlaczego odczuwa negatywne emocje i co ją czeka w przyszłości. Taka ruminująca osoba…

  • Tolerancja emocji

    Tolerancja emocji

    Świa­do­mość sie­bie, kon­takt ze sobą, kon­takt ze swo­imi emo­cjami – są to okre­śle­nia, które dla prze­cięt­nego śmier­tel­nika mogą brzmieć nieco mgli­ście i bar­dzo „psy­cho­te­ra­peu­tycz­nie”. Tymczasem jest to jedna z naj­waż­niej­szych rze­czy w oso­bi­stym roz­woju i klu­czowa umiejętność. Ktoś może powie­dzieć: „Dobrze, mam kon­takt z tymi…