Tag: narcyz

 • O poddawaniu się schematom, czyli zbity pies lub łysa kobyła

  O poddawaniu się schematom, czyli zbity pies lub łysa kobyła

  Czy kojarzysz osoby, które powtarzają jakiś sposób działania bez końca, mimo że w ogóle im to nie służy? Wchodzą w relacje z trudnymi partnerami, toksyczne środowiska pracy, przemocowe związki. A może to ty jesteś taką osobą? Jeśli tak, poczytaj więcej o powtarzalności wzorców czyli poddawaniu…

 • Perfekcjonizm to nie to co myślisz

  Perfekcjonizm to nie to co myślisz

  „Musisz zdążyć odnieść sukces zawodowy, zdobyć wyższe wykształcenie, znaleźć idealnego partnera, założyć rodzinę, kupić mieszkanie, wychować dziecko, kupić samochód, założyć własną firmę, napisać książkę, zrealizować pomysł na bloga, grać w tenisa, interesować się polityką (…) znaleźć czas dla siebie (…) nauczyć się medytować, kupić nowe…

 • Wybawca nie zna granic

  Wybawca nie zna granic

  Beata jest typem rodzica-wybawcy. Zawsze mawia, że „ona tylko próbuje pomóc”. Nie pozwala swojej córce gotować, sprzątać, odrabia za nią zadania domowe, załatwia wszelkie sprawy. Jej nastoletnia córka stała się w wyniku tego nieco rozpieszczona. „Nieco” to delikatnie powiedziane. Ma kłopoty w szkole i wciąż…

 • Osobowość narcystyczna, cz. 2

  Osobowość narcystyczna, cz. 2

  W odpo­wie­dzi na pyta­nie o rela­cje w rodzi­nie w dzie­ciń­stwie pan Waldek i pani Żaneta dają różne odpo­wie­dzi. Pani Żaneta przy­znaje, że pocho­dzi z rodziny alko­ho­lo­wej i jej dzie­ciń­stwo było nie­zwy­kle trau­ma­tyczne. Pan Waldek uważa nato­miast pyta­nie za bez­za­sadne, ponie­waż „pocho­dzi z porząd­nej rodziny i…

 • Osobowość narcystyczna, cz. 1

  Osobowość narcystyczna, cz. 1

  Zaburzenia oso­bo­wo­ści nie są czymś rzad­kim i ezo­te­rycz­nym. Nie spro­wa­dzają się tylko do obec­nych w seria­lach  psy­cho­pa­tów i mod­nie brzmią­cej oso­bo­wo­ści bor­der­line. Według róż­nych danych w popu­la­cji ogól­nej osoby z zabu­rze­niami oso­bo­wo­ści sta­no­wią od 2 do 18%. Oznacza to, że co dzie­siąta albo co piąta…