Tag: lęk

 • Jak pokonać perfekcjonizm – w pigułce

  Jak pokonać perfekcjonizm – w pigułce

  Najczęstsze sfery, w których ludzie mają zawyżone standardy to: porządek i czystość, ilość zadań i organizacja, wizerunek, szkoła i kariera. W poprzednim poście opisałam ci, czym jest perfekcjonizm i dlaczego nie zawsze jest tym, co myślisz. Poznaj teraz kilka podstawowych metod stosowanych w terapii schematu…

 • Za dużo myślisz? Ten artykuł jest o tobie.

  Za dużo myślisz? Ten artykuł jest o tobie.

  Słowo „ruminacje” wprowadziła do słownika psychologii amerykańska badaczka depresji Susan Nolen-Hoeksema w 1991 roku. Myślenie ruminacyjne według niej występuje wtedy, gdy dana osoba w sposób bierny i powtarzalny skupia się na tym, dlaczego odczuwa negatywne emocje i co ją czeka w przyszłości. Taka ruminująca osoba…

 • Jak nabawić się ataków paniki?

  Jak nabawić się ataków paniki?

  Pani B. doświad­cza ata­ków paniki od kilku mie­sięcy, co jest nie do znie­sie­nia. Pierwszy wystą­pił pod­czas jazdy pocią­giem, kiedy myślała o tym, jak bar­dzo chcia­łaby odejść od męża ażeby zwią­zać się z kochan­kiem i jak trudne to może być. Potem kocha­nek ją opu­ścił, ale ataki…

 • Gdy martwisz się za bardzo… cz. 2

  Gdy martwisz się za bardzo… cz. 2

  Terapia poznawczo-behawioralna jest dość sku­tecz­nym, ale nie ide­al­nym narzę­dziem w walce z uogól­nio­nym zabu­rze­niem lęko­wym. Udowodniono w bada­niach nauko­wych, że jest ona zde­cy­do­wa­nie bar­dziej sku­teczna niż brak tera­pii, przyj­mo­wa­nie table­tek pla­cebo, tera­pia psy­cho­ana­li­tyczna czy luźne, nie­ukie­run­ko­wane roz­mowy z tera­peutą. 50–60  pro­cent osób, które zde­cy­dują się…

 • Gdy martwisz się za bardzo… — cz. 1

  Gdy martwisz się za bardzo… — cz. 1

  Martwimy się wszy­scy i wszy­scy od czasu do czasu jeste­śmy nie­szczę­śliwi. Zazwy­czaj jeste­śmy prze­cią­żeni nauką, pracą, dziećmi, domem. Kiedy ktoś z bli­skich cho­ruje lub coś innego nie układa się tak, jak powinno – mar­twimy się jesz­cze bar­dziej. Kiedy zatem mar­twie­nie, zmę­cze­nie i lęk stają się…

 • Tolerancja emocji

  Tolerancja emocji

  Świa­do­mość sie­bie, kon­takt ze sobą, kon­takt ze swo­imi emo­cjami – są to okre­śle­nia, które dla prze­cięt­nego śmier­tel­nika mogą brzmieć nieco mgli­ście i bar­dzo „psy­cho­te­ra­peu­tycz­nie”. Tymczasem jest to jedna z naj­waż­niej­szych rze­czy w oso­bi­stym roz­woju i klu­czowa umiejętność. Ktoś może powie­dzieć: „Dobrze, mam kon­takt z tymi…