Kategoria: Związki

 • Mężczyzna w gabinecie psychoterapeuty

  Mężczyzna w gabinecie psychoterapeuty

  Udanie się na wizytę psy­cho­lo­giczną jest nie lada wyzwa­niem dla więk­szo­ści męż­czyzn. Panowie wyznają, że przed pierw­szą wizytą czę­sto nie śpią przez całą noc, a kiedy w końcu się poja­wią – nie wie­dzą, co mają powie­dzieć. Zdarza się i tak, że uma­wiają się na pierw­szą…

 • Samotność i miłość, część 1.

  Samotność i miłość, część 1.

  „Najgorsza w samot­no­ści jest myśl, która dopro­wa­dza mnie do szału, że moż­liwe, że w tym momen­cie nikt na świe­cie o mnie nie myśli”; „Wolę umrzeć, niż być sama”; „Kiedy jestem sama, nie ist­nieję” (Yalom, 2008, s. 384) – te wypo­wie­dzi pacjen­tów dobrze obra­zują, z jaką…

 • Samotność i miłość, część 2.

  Samotność i miłość, część 2.

  Samotność w związku Relacje i związki intymne osób z depry­wa­cją emo­cjo­nalną cechują się wie­loma sprzecz­no­ściami, przy­cią­ga­niem i odpy­cha­niem. Często na part­ne­rów wybie­rane są osoby nie­do­stępne, takie, które cie­bie nie słu­chają, nie oka­zują czu­ło­ści, nie odbie­rają tele­fo­nów. Im bar­dziej są nie­do­stępni, tym ty masz więk­szą obse­sję…

 • Unikanie

  Unikanie

  Czy znane jest wam doświad­cze­nie trud­no­ści w okre­śle­niu: jak się czuję? Co czuję? Czego chcę? Chodzi o stan wystę­pu­jący w chwi­lach prze­cią­że­nia emo­cjo­nal­nego lub w momen­tach wyma­ga­ją­cych szyb­kiej reak­cji, w któ­rych jed­no­cze­śnie czu­jemy się zasko­czeni, oszo­ło­mieni bądź czu­jemy, że sytu­acja nas prze­ra­sta. Jest to moim…

 • 3 częste schematy w związkach

  3 częste schematy w związkach

  Po raz kolejny wra­cam do lek­tury, która uza­leż­niła mnie parę mie­sięcy temu – Schema Therapy: A practitioner’s Guide. Największe wra­że­nie zro­biło na mnie chyba to, jak wcze­sne sche­maty wpły­wają na zacho­wa­nie osób w związ­kach. Bywa tak, że ten sam sche­mat zupeł­nie ina­czej obja­wia się w rela­cjach z…