6 najlepszych książek dla pacjentów

Lista przed­sta­wia 6 naj­lep­szych ksią­żek dla klientów/pacjentów spo­śród tych, które udało mi się prze­czy­tać. Brakuje mi na niej war­to­ścio­wych porad­ni­ków w nur­cie poznawczo-behawioralnym na temat ata­ków paniki, zabu­rze­nia obsesyjno-kompulsyjnego, zamar­twia­nia się czy poczu­cia wła­snej war­to­ści, ale kiedy tylko coś inte­re­su­ją­cego pojawi się w mojej biblio­teczce — dam znać:) Poniższy wybór to książki, które uwa­żam za rze­telne, napi­sane przez doświad­czo­nych kli­ni­cy­stów i bada­czy, a jed­no­cze­śnie przy­stępne dla prze­cięt­nego śmiertelnika.

 

umysl_ponad_nastrojemUmysł ponad nastro­jem. Zmień nastrój poprzez zmianę spo­sobu myśle­nia — Greenberger Dennis, Padesky Christine

Biblia tera­pii poznawczo-behawioralnej dla pacjen­tów z wie­loma róż­nymi pro­ble­mami. Jeśli korzy­stasz z TPB, dzięki tej książce możesz lepiej zro­zu­mieć, o czym mówi do Ciebie tera­peuta. Można w niej zna­leźć wiele przy­kła­dów osób, które pora­dziły sobie ze swo­imi pro­ble­mami znaj­du­jąc swoje wzorce  myśle­nia i pod­wa­ża­jąc je. Praca z tabel­kami na pierw­szy rzut oka może nie wyda­wać się fascy­nu­jąca, ale jest nie­zwy­kle sku­teczna i pozwala lepiej sie­bie poznać i zmie­nić. Cena ok. 30 zł.

 

 

Program_zmiany_sposobu_zyciProgram zmiany spo­sobu życia. Uwalnianie się z puła­pek psy­cho­lo­gicz­nych — Jeffrey E. Young, Janet S. Klosko

Tutaj mamy z kolei biblię tera­pii sche­ma­tów, która od tra­dy­cyj­nej poznawczo-behawioralnej różni się tym, że wię­cej uwagi poświęca prze­pra­co­wa­niu dzie­ciń­stwa. Książkę warto kupić, jeśli zasta­na­wiamy się nad róż­nymi wzor­cami, jakie ujaw­niają się w całym naszym życiu – w rela­cjach, sto­sunku do kariery, odpo­czynku, swo­ich emo­cji. Szczegółowa recen­zja książki w poście „Program zmiany..”. Cena ok. 50 zł.

 

 

terapia_leku-spolecznegoTerapia lęku spo­łecz­nego. Podejście poznaw­czo — beha­wio­ralne. Podręcznik ćwi­czeń klienta — Debra A. Hope, Richard G. Heimberg, Harlan R.

Podręcznik Hope i Heimberga to świetna pomoc w tera­pii, a także narzę­dzie do samo­dziel­nej zmiany (jeśli jesteś bar­dzo systematyczny/a i zmotywowany/a). Dotyczy lęku spo­łecz­nego – a więc nie­śmia­ło­ści, lęku przed prze­mó­wie­niami publicz­nymi, roz­mo­wami towa­rzy­skimi, a także wyko­ny­wa­niem róż­nych zadań na oczach innych. Autorzy pro­po­nują podej­ście krok po kroku, sesja po sesji. Na początku czeka Cię spora dawka psy­cho­edu­ka­cji na temat fobii spo­łecz­nej, a potem dzie­siątki małych i więk­szych eks­pe­ry­men­tów. Cena ok. 56 zł.

 

zaburzenia-afektywne-dwubieZaburzenia afek­tywne dwu­bie­gu­nowe : pod­ręcz­nik pacjenta: jak opa­no­wać waha­nia nastroju? — Monica Ramirez Basco

Tutaj kolejna pozy­cja dla osób z okre­ślo­nym pro­ble­mem – CHADem, czyli zabu­rze­niem afek­tyw­nym dwu­bie­gu­no­wym. Książka jest pole­cana z wielu powo­dów: jest napi­sana przy­stęp­nym języ­kiem, zwię­zła, wzbo­ga­cona ram­kami, przy­kła­dami i pod­su­mo­wa­niami; zawiera wiele cen­nych i kon­kret­nych porad doty­czą­cych stylu życia u osób nara­żo­nych na nawroty depre­sji i manii; dołą­czono w niej rów­nież roz­działy na tematy naj­bar­dziej nur­tu­jące osoby z CHAD: „Nie mogę się z tym pogo­dzić, że cier­pię na prze­wle­kłą cho­robę”, „Nie chcę przyj­mo­wać leków”, „Jaki jestem naprawdę?”. Lektura tej pozy­cji może przy­nieść dużą ulgę, a także wzbo­ga­cić Cię o sporą dawkę infor­ma­cji. Cena ok. 40 zł.

 

o-zlosci-inaczejO zło­ści ina­czej — Matthew McKay, Georg Eifert, John P Forsyth

Książka, która była przeze mnie sze­rzej opi­sana w poście„O zło­ści” jest mądrym porad­ni­kiem utrzy­ma­nym w nur­cie tera­pii akcep­ta­cji i zaan­ga­żo­wa­nia (ACT), a więc jest oparta na współ­czu­ciu dla samego sie­bie, spo­koj­nym dotar­ciu do głęb­szych emo­cji i zaak­cep­to­wa­niu ich oraz na życiu przede wszyst­kim war­to­ściami i sen­sem życia, a nie kur­czo­wej pogoni za chwi­lo­wymi lub złud­nymi pra­gnie­niami. Podejście do zło­ści pre­zen­to­wane w tej książce jest nieco nie­stan­dar­dowe, ale bar­dzo odkryw­cze i wzbo­ga­ca­jące. Cena ok. 27 zł.

 

 

Kiedy-doskonaloscKiedy dosko­na­łość nie wystar­cza. Jak sobie radzić z per­fek­cjo­ni­zmem — Martin M. Antony

Książka dla per­fek­cjo­ni­stów na róż­nych polach: pra­co­ho­li­ków, namięt­nych sprzą­ta­czy i/lub deko­ra­to­rów miesz­ka­nia, per­fek­cyj­nych tury­stów, pań domu i osób z obse­sją wyglądu.  Dla ludzi, któ­rzy dość czę­sto zatru­wają życie innym, aż w końcu docho­dzą do wnio­sku, że sami mają dość swo­ich wyso­kich stan­dar­dów. Przezwyciężenie per­fek­cjo­ni­zmu nie jest wcale łatwym zada­niem, ponie­waż możemy czuć się roz­darci pomię­dzy chęć bycia ide­al­nym, naj­lep­szym, a chęć zacho­wa­nia zdro­wego roz­sądku, luzu i rado­ści życia. Ta książka może być nie­zwy­kle pomocna w pro­ce­sie zmiany. Cena 5 zł na stro­nie Wydawnictwa Czarna Owca, a gdzie indziej ok. 28 zł.