Tag: schematy

 • O poddawaniu się schematom, czyli zbity pies lub łysa kobyła

  O poddawaniu się schematom, czyli zbity pies lub łysa kobyła

  Czy kojarzysz osoby, które powtarzają jakiś sposób działania bez końca, mimo że w ogóle im to nie służy? Wchodzą w relacje z trudnymi partnerami, toksyczne środowiska pracy, przemocowe związki. A może to ty jesteś taką osobą? Jeśli tak, poczytaj więcej o powtarzalności wzorców czyli poddawaniu…

 • Jak pokonać perfekcjonizm – w pigułce

  Jak pokonać perfekcjonizm – w pigułce

  Najczęstsze sfery, w których ludzie mają zawyżone standardy to: porządek i czystość, ilość zadań i organizacja, wizerunek, szkoła i kariera. W poprzednim poście opisałam ci, czym jest perfekcjonizm i dlaczego nie zawsze jest tym, co myślisz. Poznaj teraz kilka podstawowych metod stosowanych w terapii schematu…

 • Samotność i miłość, część 2.

  Samotność i miłość, część 2.

  Samotność w związku Relacje i związki intymne osób z depry­wa­cją emo­cjo­nalną cechują się wie­loma sprzecz­no­ściami, przy­cią­ga­niem i odpy­cha­niem. Często na part­ne­rów wybie­rane są osoby nie­do­stępne, takie, które cie­bie nie słu­chają, nie oka­zują czu­ło­ści, nie odbie­rają tele­fo­nów. Im bar­dziej są nie­do­stępni, tym ty masz więk­szą obse­sję…

 • 3 częste schematy w związkach

  3 częste schematy w związkach

  Po raz kolejny wra­cam do lek­tury, która uza­leż­niła mnie parę mie­sięcy temu – Schema Therapy: A practitioner’s Guide. Największe wra­że­nie zro­biło na mnie chyba to, jak wcze­sne sche­maty wpły­wają na zacho­wa­nie osób w związ­kach. Bywa tak, że ten sam sche­mat zupeł­nie ina­czej obja­wia się w rela­cjach z…