Tag: nerwica lękowa

 • Za dużo myślisz? Ten artykuł jest o tobie.

  Za dużo myślisz? Ten artykuł jest o tobie.

  Słowo „ruminacje” wprowadziła do słownika psychologii amerykańska badaczka depresji Susan Nolen-Hoeksema w 1991 roku. Myślenie ruminacyjne według niej występuje wtedy, gdy dana osoba w sposób bierny i powtarzalny skupia się na tym, dlaczego odczuwa negatywne emocje i co ją czeka w przyszłości. Taka ruminująca osoba…

 • Gdy martwisz się za bardzo… cz. 2

  Gdy martwisz się za bardzo… cz. 2

  Terapia poznawczo-behawioralna jest dość sku­tecz­nym, ale nie ide­al­nym narzę­dziem w walce z uogól­nio­nym zabu­rze­niem lęko­wym. Udowodniono w bada­niach nauko­wych, że jest ona zde­cy­do­wa­nie bar­dziej sku­teczna niż brak tera­pii, przyj­mo­wa­nie table­tek pla­cebo, tera­pia psy­cho­ana­li­tyczna czy luźne, nie­ukie­run­ko­wane roz­mowy z tera­peutą. 50–60  pro­cent osób, które zde­cy­dują się…

 • Gdy martwisz się za bardzo… — cz. 1

  Gdy martwisz się za bardzo… — cz. 1

  Martwimy się wszy­scy i wszy­scy od czasu do czasu jeste­śmy nie­szczę­śliwi. Zazwy­czaj jeste­śmy prze­cią­żeni nauką, pracą, dziećmi, domem. Kiedy ktoś z bli­skich cho­ruje lub coś innego nie układa się tak, jak powinno – mar­twimy się jesz­cze bar­dziej. Kiedy zatem mar­twie­nie, zmę­cze­nie i lęk stają się…