Tag: miłość

 • Wybawca nie zna granic

  Wybawca nie zna granic

  Beata jest typem rodzica-wybawcy. Zawsze mawia, że „ona tylko próbuje pomóc”. Nie pozwala swojej córce gotować, sprzątać, odrabia za nią zadania domowe, załatwia wszelkie sprawy. Jej nastoletnia córka stała się w wyniku tego nieco rozpieszczona. „Nieco” to delikatnie powiedziane. Ma kłopoty w szkole i wciąż…

 • Samotność i miłość, część 1.

  Samotność i miłość, część 1.

  „Najgorsza w samot­no­ści jest myśl, która dopro­wa­dza mnie do szału, że moż­liwe, że w tym momen­cie nikt na świe­cie o mnie nie myśli”; „Wolę umrzeć, niż być sama”; „Kiedy jestem sama, nie ist­nieję” (Yalom, 2008, s. 384) – te wypo­wie­dzi pacjen­tów dobrze obra­zują, z jaką…

 • Samotność i miłość, część 2.

  Samotność i miłość, część 2.

  Samotność w związku Relacje i związki intymne osób z depry­wa­cją emo­cjo­nalną cechują się wie­loma sprzecz­no­ściami, przy­cią­ga­niem i odpy­cha­niem. Często na part­ne­rów wybie­rane są osoby nie­do­stępne, takie, które cie­bie nie słu­chają, nie oka­zują czu­ło­ści, nie odbie­rają tele­fo­nów. Im bar­dziej są nie­do­stępni, tym ty masz więk­szą obse­sję…