O mnie

EGP_36811Nazywam się Monika Romanowska. Jestem psy­cho­lo­giem i certyfikowaną psy­cho­te­ra­peutką z Gdyni. Od jedenastu lat pra­cuję w nur­cie tera­pii poznawczo-behawioralnej z doro­słymi i młodzieżą (psycholog-pebe.pl).

Moja praca jest dla mnie nie­ustan­nym źró­dłem inspi­ra­cji, ponie­waż każdy pacjent uczy mnie cze­goś nowego. Ponadto jestem zde­kla­ro­wa­nym molem książkowym.

Mam nadzieję, że dzięki temu blo­gowi czy­tel­nicy znajdą coś dla sie­bie, jakieś zja­wi­sko, mecha­nizm, emo­cję, histo­rię, która ich opi­suje, że lepiej sie­bie zro­zu­mieją, a ci, któ­rzy tego potrze­bują, zaczną szu­kać spo­so­bów na zmianę.

Jeśli bar­dzo chcesz, abym o czymś napi­sała lub masz inne pytania/pomysły, skon­tak­tuj się ze mną:
pebe.monikaromanowska[malpa]gmail.com

Chcesz być na bieżąco z artykułami? Śledź mnie na Facebooku lub Instagramie!